Прием във ФОЗ

Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Пловдив
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

Прием във ФОЗ през 2023 г.

Факултетът по Обществено здраве при МУ Пловдив, обявява прием на студенти за учебната 2023/2024 г. по следните магистратури:

 • Магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт (2 семестъра) – за лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, икономисти, юристи и др.
 • Магистратура по Управление на здравните грижи (2 семестъра) – за бакалаври по Управление на здравните грижи
 • Магистратура по Управление на здравните грижи (3 семестъра) – за:
  1. магистри по: Социални дейности, Социална педагогика, Здравен мениджмънт (с базово образование от специалностите по Здравни грижи);
  2. бакалаври по Здравни грижи (медицински сестри и акушерки);
 • Фармацевтичен бизнес мениджмънт (4 семестъра) Програмата е предназначена за специалисти с Образователно квалификационна степен „Професионален бакалавър” специалност „Помощник-фармацевт”.
 • Магистратура по Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение (4 семестъра) – за завършена ОКС „Професионален бакалавър – Рехабилитатор” и професионална квалификация – рехабилитатор или ОКС „Специалист – Рехабилитатор” за завършилите преди 2008 г.
 • Магистратура по Мениджмънт на медико-социалните дейности и общественото здраве (3 семестъра) – за завършилите висше образование със степен „бакалавър” или „магистър”.
 • Съгласно Закона за висшето образование, чл.21, ал. 4 задължително условие е кандидатстващите да имат успех от предходно висше образование не по-малък от „Добър“.
  Обучението е задочно и се извършва по съвременни учебни планове и програми, отговарящи на нормативните изисквания на Закона за висшето образование, Наредбата за магистратурите и на Единните държавни изисквания, при отлични материални условия и от квалифицирани преподаватели в областите на учебните дисциплини.

Срокове за подаване на документи

  Регистрацията за участие в кандидатстудентски изпити ще се прави онлайн – от 09.10.2023 г. до 18.10.2023 г.

Необходими документи за кандидатстване

  Документи и такси се приемат онлайн.

3. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Документи и такси се приемат онлайн.

Изпитни дати

Записване

Записването е присъствено в Учебния отдел на ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, етаж 1, Бул. „Васил Априлов“ №15а.

  При записването си новоприетите студенти трябва да представят следните документи:

 • Диплома за завършено висше образование (оригинал);
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар;
 • Четири снимки – формат 35мм/45мм;
 • Лична карта (оригинал, която след сверяване се връща на притежателя);
 • Бордеро за платена такса за обучение за първи семестър на уч.2023/2024 г. (в отдел Учебни дейности се издава нареждането за плащане).

Учебните такси се заплащат, след издадено платежно нареждане от Учебен отдел, по сметка:
IBAN BG15 UNCR 7527 3154 6234 00 BIC UNCRBGSF, банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК в клона на бул. „В. Априлов“ №15а

Контакти: Учебен отдел на Факултета по обществено здраве

Такси за кандидатстване и обучение

Чл. 10. Таксите за участие в курсове и конкурсните изпити се заплащат онлайн. Процесът на заплащане е част от онлайн регистрацията и започва, след като е попълнена регистрационната форма и са прикачени документите. Начините за електронно плащане през профила на кандидата са с: Кредитни/Дебитни карти (Виртуален POS), ePay или EasyPay. За извършените плащания, в рамките от 1 до 3 работни дни, кандидатите получават на пощите си електронен финансов документ.

От такса за явяване на кандидатстудентските изпити се освобождават:

 • лица, отглеждани до пълнолетието си в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи;
 • кръгли сираци;
 • лица с намалена работоспособност (70% и над 70%);
 • Полусираците заплащат 50% от таксата (ако не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите).
 • On-line РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПИТИ

  ___________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________

  За въпроси свързани с регистрацията и провеждането на изпита по „Социална медицина и здравен мениджмънт“:

 • Учебен отдел – ФОЗ
 • или пишете на e-mail: ksk@mu-plovdiv.bg