Ректорат

Медицинският университет в гр. Пловдив притежава добре разработена своя нормативна документация – устройствен правилник, правилници за прием на студенти, стратегия за развитие на университета до 2019 година и др. В него са изградени и функционират всички органи на управление, предвидени в ЗВО – ОС, АС, Ректор, заместник-ректори, КС и др. Редът на избирането им, съставът, функционирането и мандатността съответстват на ЗВО.

Ректор
проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15-А
тел.: 032 /200 508; факс: 032 / 200 531
e-mail: rector@mu-plovdiv.bg

Заместник-ректор по учебна дейност
проф. д-р Ани Белчева, дм

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 708; факс 032 / 200 531
E-mail: vice_rector_ea@mu-plovdiv.bg

Заместник-ректор по научноизследователска дейност
проф. д-р Благой Маринов, дм

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 530 ; факс 032 / 200 531
E-mail: vice_rector_ra@mu-plovdiv.bg

Заместник-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност
проф. д-р Диляна Вичева, дм

гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 506; факс 032 / 200 531

E-mail Международно сътрудничество: vice_rector_ic@mu-plovdiv.bg

E-mail Проектна дейност: vice_rector_pa@mu-plovdiv.bg

Заместник-ректор по управление на качеството

проф. д-р Иван Иванов, дм

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 547
E-mail: vice_rector_q@mu-plovdiv.bg

Заместник-ректор по учебно-болнична координация

проф. д-р Анастас Баталов, дм

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 547
E-mail: vice_rector_uhc@mu-plovdiv.bg

Главен секретар
проф. Донка Димитрова, дм

Гр. Пловдив, бул „Васил Априлов“ 15-А
Тел. 032 / 200 504;
Мобилен тел: 0882/86 03 95
E-mail: secretary_general@mu-plovdiv.bg

Изпълняващ длъжността „Началник учебен отдел“
Доц. д-р Стоилка Мандаджиева, дм

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15-а
тел.: 032 / 200 706
e-mail: stoilka.mandadzhieva@mu-plovdiv.bg
e-mail: nuo@mu-plovdiv.bg

Главен счетоводител
Георги Тилов

гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №15-А
тел.: 032 / 200 517
e-mail: account@meduniversity-plovdiv.bg

d
Помощник ректор „Административно-стопански комплекс“
инж. Васил Йорданов Динков

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15-А
тел.: 032 / 200 515
e-mail: vicer_ask@meduniversity-plovdiv.bg

Ръководител административен отдел
инж. Пламен Братойчев

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15-А
тел.: 032 / 200 603
e-mail: vicer_adm@meduniversity-plovdiv.bg

Ръководител „Правен отдел“

Димитър Кръстев

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15-А
тел.: 032 / 200 504

Ръководител отдел “Реклама и връзки с обществеността”

Дора Йорданова

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15-А
тел.: 032 / 200 536
моб.: 0882513156
e-mail: reklama@mu-plovdiv.bg

Финансов контрольор
Пенка Ненова

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15-А
тел.: 032 / 200 519
e-mail: penka.nenova@mu-plovdiv.bg