Терапевтична стоматология

Дата на публикуване в Интернет : 27.04.2017 г.
Професионално направление : 7.2. Дентална медицина
Научна или учебна специалност : Терапевтична стоматология
Факултет : Факултет по дентална медицина
Катедра/секция : Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г.
Кандидати : 1. Д-р Весела Петрова Стефанова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 444/22.03.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стоян Владимиров, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Радосвета Василева, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Славчо Димитров, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Здравка Иванова, дм Външен Член Становище
6. Проф. д-р Снежана Цанова, дм МУ Пловдив Член Становище
7. Проф. д-р Иван Филипов, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 08.06.2017 г., 11.00 ч, , Заседателна зала на Ректорат.