Конкурси за учебната 2016/2017 г. за редовни док­торанти

За участие в конкурса се подават следните документи съгласно Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с ПМС № 202 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм., бр. 19 от 2011 г.):

1. заявление до ръководителя на научната организация;
2. автобиография;
3. диплом за придобита образователно-квалифика­ционна стспсн „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. други доку­менти, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област;
5. квитанция за внесена административна такса – 100 лв.

Таксите се внасят в клона на банка „УниКредит Булбанк“ – Плов­див. Кандидатите за докторанти следва да имат предвид, че докторантът има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 12 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Полага се пис­мен изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, немски, френски и испански). Докторантите заплащат еднократна такса за обучението си в размер 900 лв. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнарод­ването в „Държавен вестник“. Адрес за справки, контакти и подаване на документи: Пловдив, бул. В. Априлов 15А, Научен отдел, тел. 602-224. 7118