Мандатна програма на проф. д-р М. Семерджиева – кандидат за декан на ФОЗ


Мандатна програма на проф. д-р М. Семерджиева, дм