Обща хирургия

Дата на публикуване : 20.03.2017
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Обща хирургия
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : кат. „Пропедевтика на хирургическите болести“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г
Кандидати : 1. д-р Джевдет Ибрям Чакъров, дм
Заповед на ректора № Р – 364/07.03.2017 г. Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ Пловдив Член Рецензия
3. Проф. д-р Пенка Пенева Стефанова-Пеева, дм МУ Пловдив Член Становище
4. Проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн МУ Пловдив Член Рецензия
5. Доц. д-р Таньо Иванов Сечанов, дмн Външен Член Становище
6. Проф. д-р Никола Николов Владов, дмн Външен Член Становище
7. Доц. д-р Георги Иванов Паскалев, дм Външен Член РецензияЗаседателната зала на Ректорат, МУ – Пловдив.