Разкриване на процедура за провеждане на вътреуниверситетски конкурс 2016/2017г.

Аудитория в Медицински колеж, МУ - Пловдив
Аудитория в Медицински колеж, МУ – Пловдив

Заповед за разкриване на процедура за провеждане на вътреуниверситетски конкурс 2016/2017 за финансиране на научни проекти в областта на медицината, денталната медицина, фармацията, общественото здраве и здравните грижи.

В конкурса могат да участват преподаватели от МУ-Пловдив, докторанти или студенти, в колективи с ръководител хабилитиран преподавател от МУ- Пловдив. Преподавателите, чиито проекти от предходни сесии са просрочили срока за приключването им, не могат да участват в настоящия конкурс като ръководители на проектни предложения.

Предимство ще се дава на проекти, обхващащи проучвания на междукатедрени и междууниверситетски колективи по проблеми от новата научна стратегия на МУ-Пловдив.

Конкурсът цели стимулиране на научната дейност в МУ-Пловдив чрез финансово подпомагане на научноизследователски проекти.

След рецензиране и обсъждане в Комисията по вътреуниверситетския конкурс, проектите ще бъдат класирани и предложени на PC за финансиране.

https://www.youtube.com/watch?v=q3JM2fd1pD4

Краен срок за подаване на документите на хартиен и на електронен носител: 31.10.2016 г. след входиране в Деловодство в Научен отдел, експ. Ани Благова – тел.032 602 224,

e-mail: [email protected]

Указанията за провеждане на конкурса, тематичните направления и формулярите за кандидатстване са достъпни на следния адрес в сайта на МУ- Пловдив:Научна дейност —> Вътреуниверситетски проекти —> Вътреуниверситетски конкурс 2016/2017