Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)

Дата на публикуване в Интернет : 23.02.2018 г.
Професионално направление :  7.4. Обществено здраве
Научна или учебна специалност :  Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)
Факултет :  Факултет по обществено здраве
Катедра/секция :  кат. „Сестрински грижи“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата :  ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г
Кандидати :  Ст. преп. Мария Стамова Вакрилова Бечева, доктор
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р-65/16.01.2018
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Николета Иванова Трайкова-Джамбазова, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Румен Стефанов Стефанов, дм МУ Пловдив Член Становище
3. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм МУ Пловдив Член Становище
4. Проф. Николай Емилов Попов, дн Външен Член Рецензия
5. Доц. Димитър Иванов Ганчев, дн Външен Член Становище
6. Доц. д-р Диана Минчева Стефанова, доктор Външен Член Становище
7. Проф. Париз Вангелов Паризов, дпн Външен Член Рецензия
Заключителното заседание на журито : 26.03.2018 г. от 11.00 часа в Заседателна зала на Ректорат, МУ – Пловдив