Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академични длъжности

Доцент по: Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.4. Обществено здраве: научна специалност „Управление на здравните грижи“ към катедра „Сестрински грижи“, с допълнително изискване към кандидатите да притежават базово образование „Медицинска сестра“, за преподаването на български език – един;

Професори по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика за Професионално направление 4.3. Биологически науки: научна специалност „Медицинска биохимия“ към катедра „Медицинска биохимия“ за преподаването на български и английски език – един; Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра „Сестрински грижи“, с допълнително изискване към кандидатите да притежават базово образование „Медицинска сестра“, за преподаването на български език – един; всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.

Справки и документи в Ректорат, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив, тел. 0877124007 и 0882512598; e-mail: [email protected]

Обява ДВ брой 55 от 28.06.2024