15 август – ден на спасението

15 август - ден на спасението