20 години обучение във Фармацевтичен факултет при МУ-ПловдивОбразование, основано на качество, конкурентоспособност и сътрудничество

Фармацевтичният факултет е основно звено в структурата на Медицински университет – Пловдив. Фармацевтичният факултет е разкрит с решение на Народното събрание на Р България от 15.03.2006 г., но обучението на „магистър-фармацевти” в Университета стартира през 2003 г. с 30 броя студенти, държавна поръчка.
Фармацевтичният факултет при МУ – Пловдив вече 20 години обучава български и чуждестранни студенти в специалност „Фармация“. Понастоящем броят на студентите възлиза на 802, като 125 от тях са чуждестранни граждани от Гърция, Турция, Великобритания, Сърбия, Македония и др.

От учебната 2016/2017 година във Факултета се провежда обучение на студенти по фармация на английски език. През 2023 г. предстои да се дипломира 15-тият випуск магистър-фармацевти.
В структурата на Факултета влизат 9 катедри, в 3 от които се провежда обучение по профилиращите дисциплини. По време на обучението си студентите имат възможност да избират между 9 дисциплини, с които допълнително да обогатят своята теоретична и практическа подготовка, както и да придобият компетенциите и уменията си чрез участие в кръжочната дейност на 4 катедри. Факултетът по фармация е база за следдипломна квалификация на специализанти и участва в продължаващото обучение на магистър-фармацевти. Академичният състав понастоящем наброява 92 души, като 19 от тях са възпитаници на факултета.

Основен приоритет на ръководството на Фармацевтичния факултет е повишаване на качеството на обучение и научноизследователска дейност чрез осигуряване на модерна материална база и хармонизиране на учебния материал с високите изисквания на динамично променящата се фармацевтична наука. Свидетелство за непрестанния стремеж за усъвършенстване са резултатите от публикуваната в края на 2019 година Рейтингова система на висшите училища в Р България, където Фармацевтичен факултет при МУ-Пловдив заема второ място сред петте фармацевтични факултета в страната. Освен това, факултетът получава много висока акредитационна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация през 2017 г. за професионално направление 7.3 Фармация и се нарежда втори след Фармацевтичния факултет при МУ-София.

Факултетът по фармация провежда активна политика с цел насърчаване на академичния състав за извършване на стойностни научни изследвания в приоритетните за МУ-Пловдив направления. През периода 2015 – 2019 г. са реализирани близо 150 научни проекта с активното участие на студенти и докторанти като членове на научноизследователските екипи. Показател за високото качество на провежданата научноизследователска дейност са близо 500 научни публикации в авторитетни чуждестранни издания, реферирани в международни бази данни. Над 1300 са чуждите автори, цитирали научните трудове на академичния състав на факултета. Научната продукция е представена на повече от 500 научни форума в страната и в чужбина, а близо 30 са научните прояви, организирани от катедрите на факултета.

В резултат на интензивната научна работа с младите учени и докторантите е голям броят на защитените дисертационни трудове. Понастоящем са акредитирани 15 докторски програми, пет от които по направление „Фармация“. През периода 2015 – 2019 г. са защитени 28 дисертации за ОНС „Доктор“ и 1 дисертация за НС „Доктор на науките“. Хабилитирани са 18 преподаватели, като 5 от тях заемат академичната длъжност „Професор“, а 13 – „Доцент“.
Факултетът по фармация участва активно в изграждането и поддържането на международни връзки със сродни институции. За периода 2015 – 2019 г. са реализирани 34 изходящи мобилности на студенти и преподаватели. Студентите са преминали обучение във факултети в Испания, Франция, Австрия, Германия, САЩ или преддипломен стаж във фармацевтични компании и аптеки, а преподавателите са изнесли лекции или са провели краткосрочни специализации.

Безспорен връх в развитието на Фармацевтичния факултет е изграждането на Центъра за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в който факултетът e представен с 6 участници от катедрите „Фармацевтични науки“ и „Микробиология и имунология“. Проектът е насочен към създаване на иновативна научноизследователска и образователна инфраструктура, съсредоточена върху една от приоритетните оси на национално и европейско ниво – технологии, свързани със здравето.

В рамките на проекта е създадена високоспециализирана лаборатория „Лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина“, чийто фокус е разработването на иновативни лекарствени носители в синхрон с основния принцип на персонализираната медицина „Точното лекарство в точната доза по точното време за точния пациент“. Освен това, по Научна програма за прилагане и развиване метода на флоуцитометрично проследяване на минималната резидуална болест при деца с остра лимфобластна левкемия, е изградена система за клетъчно сортиране за провеждане на специализирани молекулярно-генетични и фармакотерапевтични изследвания ин витро.

Изграждането на такава структура е предпоставка за трансформиране на традиционната форма на обучение в образование, основано на водещи технологии и компетенции и създаване на специалисти, чиито умения отговарят в най-висока степен на обществените потребности.

Най-новата придобивка за студентите, изучаващи фармация е Фармацевтичният симулационен център. В Центъра са обособени две лаборатории – симулационна и лаборатория за развитие на уменията, необходими на бъдещите фармацевти. Центърът дава възможност по иновативен начин студентите да се запознаят с достиженията на науката „Фармация“ и провокира у тях креативност и посветеност на бъдещата професия. В него ще се обучават всички студенти от Фармацевтичния факултет и от Медицинския колеж.

Тук ще се обучават и студентите от двете нови магистърски програми по проекта ОМНИА – „Иновативни лекарства“, съвместна програма с БАН и „Иновации на предприемачеството във фармацевтичния бизнес“, съвместна програма с ПУ „П. Хилендарски“.

По проекта ще се надгражда не само специализираното обучение на студентите, но и техните професионални умения чрез създаване на виртуална лаборатория „Чиста стая“. За целта предстои закупуване на мобилни устройства за студентите и разработването на специализиран софтуер.

Фармацевтичният факултет при МУ-Пловдив чества 20 години от началото на обучението по фармация и всички прояви през цялата 2023 година са под знака на този празник. Да си на 20 години е наистина голям празник: времето, когато мечтите и мъдростта се срещат и чертаят бъдещето ти, когато притежаваш сила, ентусиазъм и самочувствие. 20 години са едно обещаващо начало за светли хоризонти!

Покана 20г. Фармация