35-та Пролетна Национална Среща на АСМБ

Програма

Асоциацията на студентите медици – Пловдив бе избранa за домакин на Пролетната Национална среща на Асоциация на студентите – медици в България (АСМБ) след представяне на успешна кандидатура. Тя ще се проведе в периода 05 – 07 април 2019г. Брой делегати – близо 300, като се включват както български, така и англоезични студенти.

Националните срещи се провеждат два пъти годишно – на пролет и на есен. В рамките на събитието се извършват обучения, свързани с работата в комитетите на асоциацията – Обществено здраве, Медицинско образование, Реподуктивно здраве и СПИН, Професионален и научен обмен, Човешки права и мир.

Също така организираме обучения за професионални умения и личностно развитие – трейнинги по т.нар „меки умения“, свързани с личностното развитие на студентите по медицина: лидерство, ораторство, креативно мислене, умения за водене на преговори, въведение в дейността на Международната студентска федерация, психично здраве. Специално за чуждестранните студенти са подготвени обучения на английски език и те засягат теми, свързани със способите за качествено учене, застъпничество за определени каузи в здравеопазването, насилие, породено от различията в сексуалната ориентация.

Есециално за нас е и провеждането на работилници (workshops), които са свързани с придобиване на професионални медицински умения за поставяне на гипс, изготвяне на антибиограма, електрокардиограма /ЕКГ/, първа долекарска помощ за спасяване живота на пострадали, която включва КПР – кардиопулмонална ресусцитация. Освен това лекарите, които сме поканили, ще ни обучават в направата на хирургичен шеф и възли, на лапароскопии, нормално и патологично раждане. Повечето уъркшопи ще бъдат проведени в Симулационния център към Медицински университет Пловдив, представляващ връх в технологиите за обучението на бъдещите лекари.

Участниците ще обърнат специално внимание на изготвянето на антибиограма и наблюдение над метода PCR, които ще се проведат в Катедрата по Микробиология и имунология. Студентите ще имат възможността да работят сами и да видят резултатите на място. Ние сме пионери в идеята за провеждане на уъркшоп, посветен на Антиботичната резистентност – една от най-нашумелите теми в световен мащаб.

Целта на голямото ни събитие – Национална среща на АСМБ е да се подобрят знанията на членовете на Асоциацията за нейната структура и връзка с Международната федерация на студентите медици, а именно работата на локално, национално и международно ниво. Така се надяваме да създадем приемственост и да осигурим доброто развитие на АСМБ в бъдеще.

Гост лектори на нашето събитие ще са проф. Д-р М. Мурджева, дмн – Заместник – ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност и Ръководител на катедра Микробиология и имунология; проф. Л. Пейчев, Декан на Фармацевтичен факултет към МУ Пловдив, представлявайки нашия Златен спонсор –„Боарон България“, и ще изнесат лекция относно Антибиотичната резистентност.

Проф. д-р М. Орбецова – Заместник – декан по учебна дейност към МУ Пловдив и Началник клиника по Ендокринология към УМБАЛ „Св. Георги“. Ще представи Сателитен симпозиум, организиран от основните спонсори на събитието – Новонордиск – България, на тема „Захарен диабет – (НЕ)победимият враг на човечеството“.

Основната тема, която ще засегнем и която в момента е една от най-актуалните теми сред обществото, е Антибиотичната резистентност и именно затова нашият слоган е:

БЪДЕЩЕТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ПРОМЕНИМ!