Милена Ганчева Сандева

Милена Ганчева Сандева

Дата на публикуване: 11.03.2019 г
Професионално направление: Обществено здраве
Докторска програма: Управление на здравните грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Катедра „Акушерски грижи“
Тема на дисертационния труд: Честота и медико-социални аспекти на предтерминното раждане
Научен ръководител: Проф. д-р Екатерина Учикова, дм
Заповед на Ректора Р – 291/20.02.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Благовест Костадинов Пехливанов, дмн  МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Борислав Маринов Маринов, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Николай Лъчезаров Лазаров, дм Външен Член Становище
4. Доц. Елена Грозева Желева, дп  Външен Член Становище
5. . Проф. д-р Екатерина Христова Учикова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

11.04.2019 г., 11,00 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив