70 години катедра „Микробиология и имунология“

Колектив микробиология
Колектив микробиология
70-годишният юбилей на Катедра „Микробиология и имунология“ обхваща време за създаване на просветни и изследователски традиции, които превърнаха Катедрата в авторитетна академична единица на МУ – Пловдив, генерираща и разпространяваща знание.

Катедратa по микробиология е основана през 1945 г.

Неин временен ръководител е доц. Богоя Юруков, а от 20.12.1946 г. – доц. Елисей Янев, впоследствие професор, чл.-кореспондент на БАН, председател на ефория „Кудоглу“ и ректор на ВМИ – Пловдив.

Ръководители на катедрата са били още:

  • д-р Милан Талев;
  • проф. д-р Никола Янков (1972 – 1978);
  • проф. д-р Спартак Хаджиев, дмн (1978 – 1989);
  • доц. д-р Люба Костова, дм (1978 – 1993);
  • доц. д-р Ирина Хайдушка, дм (1994 – 2011).

Oт 2012 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Мариана Мурджева, дм.

Предишните ръководители и академичният състав на Катедрата са оставили траен отпечатък върху нейното бъдещо развитие и утвърждаване като водеща образователна и изследователска структура в МУ – Пловдив. 70 години традициите в обучението на студентите се преплитат с достолепие и новаторство в преподаването, допълват се от оригиналност и задълбоченост в изследователската дейност.

През последните години Катедрата модернизира материално-техническата база на учебните зали и научните лаборатории; обнови сградния фонд; увеличи броя на обучаваните студенти, специализанти и докторанти; подобри качеството на преподаване; участието си в издаването на учебници, учебни помагала и монографии; разшири публикационната, научната и проектната активност.

Катедрата обучава студенти, специализанти и докторанти по две дисциплини – микробиология и клинична имунология. Днес през нея преминават на обучение годишно около 1000 студенти от 4 факултета (медицински, дентален, фармацевот стр. 1 тичен и по обществено здраве) и от Медицинския колеж.

Англоезично обучение на студенти медици се провежда от 15 години. Новост в учебната дейност е въвеждането от учебната 2013/2014 г. на англоезично преподаване по микробиология и за студенти по дентална медицина.

Лекционните курсове са изцяло мултимедийни, с клинична насоченост. Утвърдиха се текущите семестриални и изпитни тестове като част от системата за проверяване на знанията на студентите.

В сайта на МУ – Пловдив студентите получават достъп до учебните програми, конспекти, примерни тестове, снимки на микроскопски препарати и среди за диагностика.

Качеството на учебния процес е приоритет в преподаването.

За периода 2010 – 2015 г. в Катедрата се обучават общо 10 специализанти по микробиология и по клинична имунология, от които 5 приключиха специализациите си с отлично представяне на държавните изпити.

За 70 години в катедрата са защитени 9 дисертации за ОНС „доктор“, една за 1 „доктор на медицинските науки“ и 2 хабилитационни труда. Само през последните 2 години трима докторанти (асистенти от Катедрата) на самостоятелна подготовка завършиха успешно докторски програми по микробиология, а от 2014 г. има и редовен докторант по клинична имунология.

Членове на катедрения колектив участват с лекции в груповия учебен план на докторанти и провеждане на практически занимания на тема „Основи на научния експеримент в областта на съвременната имунология“.

С участието на Катедрата от 2010 г. са издадени 2 учебника, 2 монографии и 2 учебни помагала, с които общият им брой от основаването на Катедрата надхвърля 20.

Основните научни интереси на катедрения колектив са фокусирани в трите направления – клинична микробиология, клинична имунология и вирусология.

За последните 10 години има над 130 публикации в Eur J Clin Microbiol Infect Dis, Comp Immunol Microbiol Infect Dis, Journal of Culture Collections, Am. J. Infect. Control, Journal of Global Infectious Diseases, Journal of Chemotherapy, Folia Medica, Comp Rend Acad Bulg Sci, сп. „Българска медицина“, сп. „Хирургия“, сп. „Андрология“, Biotechnology & Biotechnological Eq. и др.

Над 50 са участията в национални и международни конгреси по микробиология; конференции по редки болести, по фармация, клинична имунология; научни конференции на МУ – Пловдив, ПУ „П. Хилендарски“ и Тракийския университет – Стара Загора.

От 2010 г. Катедрата е участвала в 10 вътреуниверситетски, 4 национални и 2 международни научни и образователни проекта.

След успешно реализиран проект продължава да функционира Научноизследователският център по имунология, обезпечаващ научните проучвания по имунология в МУ – Пловдив. Към него са изградени лаборатория „Клетъчни култури“ и лаборатория „Флоуцитометрия“. Този център е структурна част от Технологичния център по спешна медицина.

В цялата научна дейност на Катедрата е характерен екипният подход и интердисциплинарността на изследванията. Добри работни контакти съществуват не само с колеги от други катедри на МУ – Пловдив и клиники на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, но и с микробиолози, вирусолози и имунолози от медицинските университети в София, Варна, Плевен, Стара Загора и от НЦЗПБ – София.

Бъдещата научноизследователската дейност на Катедрата е насочена върху проучване на фенотипните и генетични механизми на резистентност към антимикробни средства при клинично значими бактерии (стафилококи, пневмококи, ацинетобактери, псевдомонаси); микробиологичните и епидемиологичните характеристики на вагиналните инфекции в репродуктивна възраст; вирусологичните маркери при окултни хепатити; имунологичните аспекти на хроничния стрес.

Всичко това налага Катедрата като символ на знаещите и можещите, на търсещите и даряващи щедро знания; като място, където традициите, зрелостта, младостта и ентусиазмът се срещат, за да споделят мечти и реализират идеи. АМ Тържественото честване по случай основаването на Катедрата по микробиология и имунология е на 20 ноември от 14.00 ч. в Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив.