д-р Катерина Борисова Габерова

Д-р Катерина Борисова Габерова

Дата на публикуване:02.03.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Педиатрия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: кат. „Педиатрия и медицинска генетика “Проф. д-р Иван Андреев“
Тема на дисертационния труд: Роля на магнитно-резонансните изследвания за оценка на мозъчната увреда и мозъчната невропластичност при хемиплегична церебрална парализа
Научен ръководител: проф. д-р Илияна Пачева, дм
Заповед на Ректора №: Р-119/25.01.2023 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Ина Евгениева Генева, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия БГ/EN
2. Проф. д-р Венета Сашова Божинова-Чамова, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм Външен Член Становище БГ/EN
4. Проф. д-р Дора Константинова Златарева, дм Външен Член Становище БГ/EN
5. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 03.04.2023 г. от 14.00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив