90-годишен Юбилей на Самаркандски университет, Узбекистан и участие на проф. Диляна Вичева в Юбилейната научна конференция