IMG_0384-A_1600x1067

Работна среща на представители на УО на ОП НОИР и партньорите по Проект  BG05M2OP001-1.002-0005 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ - 16.10.2018