д-р Стела Кирилова Пейчева

 д-р Стела Кирилова Пейчева

  

Дата на публикуване : 29.02.2016
Професионално направление :  7.2. Стоматология
Докторска програма: Детска стоматология
Факултет : Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено : катедра „Детска дентална медицина”
Тема на дисертационния труд: „Приложение на български прополис като допълнителна терапия при плак-индуциран гингивит в детска възраст“
Научен ръководител : доц. д-р Росица Стоилова Петрова, дм
Заповед на Ректора Р- 337/18.02.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. д-р Росица Стоилова Петрова, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм МУ Пловдив Член Рецензия
3. проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дмн Външен Член Становище
4. проф. д-р Снежанка Запрянова Топалова-Пиринска, дм Външен Член Становище
5. проф. д-р Росица Илиева Кабакчиева, дм Външен Член Рецензия
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

07.04.2016 г., 15:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив