Aбонамент за електронна колекция списания и протоколи на издателство „Springer Nature” по Проект ПЕРИМЕД

Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми Ръководители и членове на научни екипи по проект ПЕРИМЕД,

С настоящото писмо Ви информираме, че за целите на Проект  BG05M2OP001-1.002-0005 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, е реализиран абонамент за електронна колекция списания и протоколи на издателство Springer Nature, която ще бъде достъпна през платформата SpringerLink до края на 2023 г.

Колекцията включва:

  • списания на Springer в областта на медицината и биомедицинските науки;
  • протоколи на Springer в областите: науки за живота, биомедицина, медицина, химия и фармация.

Опции за достъп:

Повече информация и указания за ползване можете да получите в Библиотечно-информационния център.

 

––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.