Фармацевтична химия

Дата на публикуване : 28.02.2017
Професионално направление : 7.3. Фармация
Научна или учебна специалност : Фармацевтична химия
Факултет : Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено : Фармакогнозия и фармацевтична химия
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр.94 от 25.11.2016 г.
Кандидати :
  1. Гл. ас. Калин Валентинов Иванов,дф
Заповед на ректора № 162/10.02.2017г. Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. Маргарита Иванова Касърова – Трайкова, дф МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. Огнян Иванов Петров, дх Външен Член Рецензия
3. Проф. Георги Стефанов Георгиев, дхн Външен Член Рецензия
4. Проф. Златка Димитрова Димитрова, дфн Външен Член Становище
5. Доц. Татяна Станкова Зиколова, дф Външен Член Становище
6. Проф. Росица Димитрова Манчева, дх МУ Пловдив Член Становище
7. Доц. Станислав Радославов Георгиев, дф МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 30.03.2017 г. от 11 ч. в Заседателна зала на Ректорат