Становище

Становище

Становище на професор Манчева за АД Доцент Фармацевтична химия