Физическо възпитание и спорт

Дата на публикуване : 17.09.2016
Професионално направление : 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт
Научна или учебна специалност : Физическо възпитание и спорт
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : катедра „Физиология“, секция „Физкултура“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр.32 от 22.04.2016 г.
Кандидати : 1. Ст. преп. Албена Иванова, дп

2. Доц. д-р Валентин Владимиров, дп

Заповед на ректора № 1768/25.07.2016г. Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф.  д-р Николай Петров Бояджиев, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. Татяна Станчева Янчева, дпн Външен Член Рецензия
3. проф. Апостол Николов Славчев, дп Външен Член Становище
4. проф. Петър Александров Банков, дп Външен Член Становище
5. доц. Георги Иванов Сергиев, дп Външен Член Рецензия
6. доц. Анна Тихомирова Божкова, дпн Външен Член Становище
7. доц. Иван Петров Симов, дп МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 18.10.2016 г.,11:30 ч. Заседателна зала на Медицински факултет, МУ-Пловдив