Административно право и административен процес (Обучение на медицински специалисти)

Дата на публикуване в Интернет : 26.07.2018 г.
Професионално направление : 3.6. Право
Научна или учебна специалност : Административно право и административен процес (Обучение на медицински специалисти)
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция : Управление на здравните грижи
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 30 от 03.04.2018 г
Кандидати : 1. Ас. Момчил Стефанов Мавров, доктор
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р 1381/12.06.2018 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. Биянка Любчова Торньова, дп МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Димитър Илиев Костов, дп Външен Член Становище
3. проф. д-р Александър Асенов Воденичаров, дп Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Веселин Христов Цанков, дпн Външен Член Становище
5. доц. д-р Богдан Драгнев Йорданов, дп Външен Член Становище
6. доц. д-р Константин Василев Пехливанов, дп Външен Член Рецензия
7. доц. Радка Иванова Масалджиева, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 11.09.2018 г., от 13:30 ч. в Заседателната зала на Ректората, МУ-Пловдив