Анестезиология и интензивно лечение

Дата на публикуване в Интернет : 27.12.2019 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Анестезиология и интензивно лечение
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : катедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 56/16.07.2019 г.
Кандидати : 1. гл. ас. д-р Георги Ангелов Павлов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р –2341/28.10.2019
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ EN
2. Проф. д-р Росен Стоянов Димов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
3. Чл.-кор. проф. д-р Николай Кирилов Петров, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Проф. д-р Евелина Христова Одисеева, дм Външен Член Становище
БГ EN
5. Проф. д-р Вилиан Христов Платиканов, дм Външен Член Становище
БГ EN
6. Проф. д-р Стоян Георгиев Миланов, дм Външен Член Становище
БГ EN
7. Доц. д-р Мая Цветанова Белитова, дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации: гл. ас. д-р Георги Ангелова Павлов, дм
Заключителното заседание на журито: 28.01.2020 г., от 14.30 ч., в Шеста аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив