Биофизика

Дата на публикуване в Интернет : 12.12.2017 г.
Професионално направление : 4.3. Биологически науки
Научна или учебна специалност : Биофизика
Факултет : Фармацевтичен факултет
Катедра/секция : катедра „Медицинска физика и биофизика“
Брой места : 2
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 49 от 20.06.2017 г
Кандидати : 1. Гл. ас. Наталия Атанасова Присадова, дб
2. Гл. ас. Илияна Димитрова Стефанова-Кънчева, дб
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2101/18.10.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
за Гл. Ас. Присадова
Изготвя
за Гл. Ас. Кънчева
1. Проф. Атанас Димитров Кръстев, дбн МУ Пловдив Председател Становище Становище
2. Доц. Мирослав Иванов Карабалиев, дб Външен Член Становище Рецензия
3. Акад. д-р Радомир Георгиев Радомиров, дмн Външен Член Рецензия Становище
4. Проф. Маргарита Любомирова Александрова, дмн Външен Член Рецензия Становище
5. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дм Външен Член Становище Рецензия
6. Проф. Галя Марчева Станева, дмн Външен Член Становище Становище
7. Проф. Юлиян Борисов Луканов, дмн Външен Член Становище Становище
Заключителното заседание на журито : 12.01.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на Ректорат, МУ-Пловдив