Ботаника

Дата на публикуване в Интернет : 05.11.2019 г.
Професионално направление : 4.3. Биологически науки
Научна или учебна специалност : Ботаника
Факултет : Фармацевтичен факултет
Катедра/секция: : катедра „Биоорганична химия“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 56/16.07.2019
Кандидати : 1. гл. ас. Пламен Стефанов Стоянов, дб
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1933/19.09.2019
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Чл.-кор. проф. Димитър Асенов Иванов, дбн Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. Димчо Захариев Иванов, дб Външен Член Становище
БГ EN
4. Проф. Анели Методиева Неделчева, дб Външен Член Рецензия
БГ EN
5. Проф. Снежана Петрова Мончева, дб Външен Член Становище
БГ EN
6. Доц. Анна Стефанова Ганева, дб Външен Член Становище
БГ EN
7. Доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, дб Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации: гл. ас. Пламен Стефанов Стоянов, дб   
Заключителното заседание на журито : 05.12.2019 г., от 14.00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив