Дерматология и венерология

Дата на публикуване в Интернет : 12.12.2017 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Дерматология и венерология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : Катедра „Дерматология и венерология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр.49 от 20.06.2017 г.
Кандидати : 1. Д-р Цветана Иванова Абаджиева, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2097/18.10.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Христо Добев, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Любка Стоянова-Митева, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Снежина Василева, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Мария Балабанова, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Димитър Господинов, дмн Външен Член Становище
6. Доц. д-р Любомир Дурмишев, дм МУ Пловдив Член Рецензия
7. Доц. д-р Лилия Зисова, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 18.01.2018 г., 11,00 ч., Заседателна зала в Ректорат, МУ-Пловдив