Ендокринология

14.12.2017 г., 11.00 ч. в Заседателната зала на секция по Ендокринология, МУ – Пловдив.

Дата на публикуване в Интернет : 13.11.2017.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Ендокринология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : Втора катедра по вътрешни болести, секция „Ендокринология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 49 от 20.06.2017 г
Кандидати : 1. д-р Боян Иванов Нончев, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №:
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Митко Димитров Митков, дм МУ Пловдив Член Становище
3. Доц. д-р Нарцис Нисим Калева-Ходжева, дм МУ Пловдив Член Становище
4. Проф. д-р Анна-Мария Борисова Иванова, дмн Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн Външен Член Становище
6. Проф. д-р Жулиета Борисова Геренова, дм Външен Член Становище
7. Доц. д-р Пламен Радоев Попиванов, дм Външен Член Рецензия
Заключителното заседание на журито :