Гръдна хирургия

Дата на публикуване в Интернет : 27.11.2017.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Гръдна хирургия
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : Катедра „Специална хирургия“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр.49 от 20.06.2017 г
Кандидати : 1. Д-р Георги Цветков Присадов, дм
2. Д-р Ваня Николова Узунова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №:Р – 2095/18.10.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ангел Учиков, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Деян Йорданов, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Николай Яръмов, дмн Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Петър Учиков, дмн Външен Член Становище
5. Доц. д-р Георги Паскалев, дм Външен Член Становище
6. Проф. д-р Божидар Хаджиев, дм МУ Пловдив Член Становище
7. Доц. д-р Иван Новаков, дмн МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 15.01.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на Ректорат, МУ-Пловдив