Хигиена

Дата на публикуване в Интернет: 17.12.2021 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност: Хигиена
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция: катедра „Хигиена“
Брой места: 1
За срок: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: ДВ, бр. 63/30.07.2021 г.
Кандидат: Гл. ас. д-р Ангел Марио Джамбов, дмн
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р –1854/19.10.2021 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Станислава Николаева Харизанова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ EN
2. Проф. д-р Ани Кеворк Кеворкян, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
3. Проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, дм Външен Член Становище
БГ EN
4. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
5. Доц. д-р Дарина Найденова Христова, дм Външен Член Становище
БГ EN
6. Доц. д-р Ваня Атанасова Бойчева, дм Външен Член Становище
БГ EN
7. Доц. д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации
Заключителното заседание на журито: 24.01.2022 г. от 11.00 ч. в електронната платформа ZOOM