Хигиена

Дата на публикуване в Интернет : 26.01.2018 г.
Професионално направление :  7.1. Медицина
Научна или учебна специалност :  Хигиена
Факултет :  Факултет по обществено здраве
Катедра/секция :  кат. „Хигиена и екомедицина“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата :  бр. 87/31.10.2017 г.
Кандидати :  д-р Станислава Николаева Харизанова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р-35/08.01.2018
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Пенка Димитрова Гацева, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Веселка Лалева Дулева, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Теодора Тодорова Димитрова, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Васил Писев Костов, дм Външен Член Становище
6. Доц. д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, дм Външен Член Становище
7. Доц. д-р Недялка Колева Стамова, дм Външен Член Становище
Заключителното заседание на журито : 26.02.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на Ректорат, МУ-Пловдив