Хирургична стоматология

15.12.2017 г., 11:00 ч, Заседателна зала, Ректорат

Дата на публикуване в Интернет : 14.11.2017 г.
Професионално направление : 7.2. Дентална медицина
Научна или учебна специалност : Хирургична стоматология
Факултет : Факултет по дентална медицина
Катедра/секция : Катедра „Орална хирургия“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 49 от 20 юни 2017 г
Кандидати : 1. Д-р Христо Иванов Даскалов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №:Р – 2072/16.10.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Димитър Атанасов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Ангел Бакърджиев, дм МУ Пловдив Член Рецензия
3. Проф. д-р Цветан Тончев, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Росен Коларов, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Благой Петров, дм Външен Член Становище
6. Доц. д-р Петя Печалова, дм МУ Пловдив Член Становище
7. Доц. д-р Людмила Владимирова-Китова, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито :