Хирургична стоматология

Дата на публикуване в Интернет : 19.04.2017 г.
Професионално направление : 7.2. Дентална медицина
Научна или учебна специалност : Хирургична стоматология
Факултет : Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено : Орална хирургия
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г
Кандидати : 1. Д-р Иван Лулчев Ченчев, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 449/22.03.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Димитър Тодоров Атанасов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Васил Господинов Свещаров, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Ходор Ахмед Факих. дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Ангел Георгиев Бакърджиев, дм МУ Пловдив Член Рецензия
6. Проф. д-р Иван Атанасов Филипов, дм МУ Пловдив Член Становище
7. Доц. д-р Петя Филипова Печалова, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 29.05.2017г. от 12 часа в Заседателна зала на Ректорат