История на философията

Дата на публикуване в Интернет : 12.11.2019 г.
Професионално направление : 2.3. Философия
Научна или учебна специалност : История на философията
Факултет : Департамент по езиково и специализирано обучение
Катедра/секция: :
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 61/02.08.2019
Кандидати : 1. ст. преп. Димитър Атанасов Мирчев, дф
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповеди на ректора №: Р –2045/03.10.2019, Р-2491/07.11.2019
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Проф. Валентин Апостолов Канавров, дфн Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Чл.-кор. проф. Ангел Стефанов Стефанов, дфн Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Доц. Борян Георгиев Янев, доктор Външен Член Становище
БГ EN
5. Доц. Иво Симеонов Топалилов, доктор Външен Член Становище
БГ EN
6. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
7. Проф. д-р Мария Стойкова Братойчева, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации: ст. преп. Димитър Атанасов Мирчев, дф
Заключителното заседание на журито : 12.12.2019 г., от 14.00 ч., във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив