Микробиология

Дата на публикуване в Интернет : 20.04.2017
Професионално направление : 4.3. Биологически науки
Научна или учебна специалност : Микробиология
Факултет : Фармацевтичен факултет
Катедра/секция : кат. „Микробиология и имунология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г
Кандидати : 1. Ас. д-р Мария Василева Атанасова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 384/13.03.2017 г
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм МУ Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Ани Кеворк Кеворкян-Сариян, дм МУ Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Тодор Веселов Кантарджиев, дмн, мзм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн Външен Член Становище
5. Проф. д-р Емма Едмонд Кльолеян, дм Външен Член Становище
6. Проф. д-р Енчо Запрянов Савов, дмн Външен Член Становище
7. Проф. д-р Мария Петрова Средкова, дм Външен Член Рецензия
Заключителното заседание на журито : 08.06.2017г. от 12.00 часа в Заседателна зала на Ректорат.