Нефрология

Дата на публикуване в Интернет : 22.05.2020 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Нефрология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : Втора катедра по вътрешни болести, секция „Нефрология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 99/17.12.2019
Кандидати : 1. д-р Димитър Георгиев Николов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р–407/28.02.2020
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Емил Павлов Кумчев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Доц. д-р Людмила Георгиева Владимирова-Китова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
3. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ EN
4. Доц д-р Боян Иванов Нончев, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
5. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
6. Доц. д-р Валентин Йорданов Лазаров, дм Външен Член Становище
БГ EN
7. Доц. д-р Илия Димитров Попов, дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации: д-р Димитър Георгиев Николов
Заключителното заседание на журито : 23.06.2020 г., от 11.30 ч., в Първа аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив