Неврология

Дата на публикуване в Интернет : 05.12.2017 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Неврология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция :
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 65 от 11.08.2017 г
Кандидати : 1. д-р Екатерина Иванова Витева-Велкова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2552/30.11.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Захари Иванов Захариев, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Венета Сашова Божинова-Чамова, дмн Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Димитър Богданов Масларов, дмн Външен Член Рецензия
4. доц. д-р Румяна Николова Кузманова, дм Външен Член Становище
5. проф. д-р Мария Георгиева Манова-Славова, дм МУ Пловдив Член Становище
6. доц. д-р Тонка Василева Стоева, дм МУ Пловдив Член Становище
7. доц. д-р Анастасия Георгиева Тренова, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 15.01.2018 г., 12.30 ч, Заседателна зала на Научен отдел, МУ-Пловдив.