Образна диагностика

Дата на публикуване : 28.03.2017 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Образна диагностика
Факултет : Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено : Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр.94 от 25.11 2016 г
Кандидати : 1. Д-р Николай Владимиров Сираков
Заповед на ректора № Р – 181/13.02.2017 г. Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Георги Йорданов Йорданов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Милан Петков Тотев, дм Външен Член Становище
3. Проф. д-р Николай Георгиев Наумов, дмн Външен Член Становище
4. Доц. д-р Льчезар Ангелов Петров, дм Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Кичка Георгиева Велкова, дмн МУ Пловдив Член Становище
6. Проф. д-р Антония Иванова Недева, дмн МУ Пловдив Член Рецензия
7. Проф. инж. Магдалена Стойчева Стоева, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 22.05.2017 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Ректората