Обща хирургия

Дата на публикуване в Интернет : 11.01.2018 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Обща хирургия
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : Медицински симулационен тренировъчен център
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 65 от 11.08.2017 г
Кандидати : 1. д-р Николай Василев Белев, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №:Р – 2703/19.12.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Росен Стоянов Димов, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Венцислав Методиев Мутафчийски, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Георги Тодоров Байчев, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Никола Николов Владов, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Юрий Константинов Анастасов, дмн МУ Пловдив Член Становище
6. Доц. д-р Александър Стоянов Йонков, дм МУ Пловдив Член Становище
7. Доц. д-р Евгений Калев Мошеков, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 14.02.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на Ректорат, МУ-Пловдив