Обща и клинична патология

Дата на публикуване в Интернет : 19.11.2019 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Обща и клинична патология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : катедра „Обща и клинична патология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 56/16.07.2019
Кандидати : 1. ас. д-р Илия Петров Биволарски, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р –2342/28.10.2019
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ EN
3. Доц. д-р Елена Гълъбова Порязова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
4. Доц. д-р Силвия Николаева Генова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
5. Проф. д-р Петър Иванов Генев, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
6. Проф. д-р Янина Георгиева Славова-Маринова, дм Външен Член Становище
БГ EN
7. Доц. д-р Стоян Павлов Павлов, дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации: ас. д-р Илия Петров Биволарски, дм
Заключителното заседание на журито : 20.12.2019 г., от 15.00 ч., в Трета аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив