Офталмология

08.12.2017 г., 11:00 ч, Заседателна зала, Ректорат. ет. 2, МУ-Пловдив

Дата на публикуване в Интернет : 13.11.2017 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Офталмология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : Катедра „Очни болести“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 49 от 20 юни 2017 г
Кандидати : 1. Д-р Десислава Николаева Колева-Георгиева, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №:Р – 2096/18.10.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мариета Конарева-Костянева, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Блага Чилова-Атанасова,дм Външен Член Становище
3. Проф. д-р Ива Петкова,дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Лъчезар Войнов, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Борислав Дъбов, дм Външен Член Рецензия
6. Проф. д-р Нели Сивкова, дм МУ Пловдив Член Становище
7. Доц. д-р Марин Атанасов, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито :