Онкология

Дата на публикуване в Интернет : 15.08.2022 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Онкология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : катедра „Клинична онкология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 32/26.04.2022 г.
Кандидати : 1. Гл. ас. д-р Веселин Георгиев Попов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р –1564/28.06.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Иванка Славейкова Ненова-Чилова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
3. Проф. д-р Елена Николова Пиперкова, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. д-р Петранка Петрова Кънева-Троянова, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Проф. д-р Соня Борисова Сергиева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
6. Доц. д-р Николай Владимиров Цонев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
7. Доц. д-р Желязко Илиев Арабаджиев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
Резюмета на представените публикации
Гл. ас. д-р Веселин Георгиев Попов, дм
Заключителното заседание на журито :