Педиатрия

Дата на публикуване в Интернет : 08.09.2023 г.
Професионално направление :  7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Педиатрия
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция :  катедра „Пeдиатрия и медицинска генетика „Проф. д-р Иван Андреев“
Брой места : 2
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата :  бр. 32/08.04.2023 г.
Кандидати : 1. гл. ас. д-р Маргарита Василева Панова, дм

2. гл. ас. д-р Хасан Алиев Бурнусузов, дм

Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р-2015/13.07.2023
Вътрешен/външен Позиция Изготвя за д-р Панова Изготвя за д-р Бурнусузов
1. Доц. д-р Иван Венциславов Янков, дм МУ Пловдив Председател Становище БГ/EN Становище БГ/EN
2. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм Външен Член Становище БГ/EN Становище БГ/EN
3. Проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дм Външен Член Рецензия БГ/EN Рецензия БГ/EN
4. Доц. д-р Боряна Емануилова Аврамова, дм Външен Член Становище БГ/EN Становище БГ/EN
5. Проф. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм МУ Пловдив Член Становище БГ/EN Становище БГ/EN
6. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм МУ Пловдив Член Рецензия БГ/EN Рецензия БГ/EN
7. Доц. д-р Нарцис Нисим Калева-Ходжева, дм МУ Пловдив Член Становище БГ/EN Становище БГ/EN
Заключителното заседание на журито :