Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Дата на публикуване в Интернет : 03.01.2018 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Пластично-възстановителна и естетична хирургия
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 41 от 23.05.2017 г
Кандидати : 1. Д-р Елеан Зънзов, дм
2. Д-р Йордан Йорданов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2220/25.10.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Петко Недев, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Илия Баташки, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Димитър Евстатиев, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Даниел Янков, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Божидар Хаджиев, дм МУ Пловдив Член Становище
6. Проф. д-р Ангел Учиков, дмн МУ Пловдив Член Становище
7. Доц. д-р Евгений Мошеков, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито : 19.02.2018 г., 12,00 ч, заседателна зала на Ректорат, МУ-Пловдив