Ревматология

Дата на публикуване в Интернет : 21.12.2021 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност: Ревматология
Факултет: Медицински факултет
Катедра/секция: катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“
Брой места: 2
За срок: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: ДВ, бр. 63 от 30.07.2021 г.
Кандидати: 1. Гл. ас. д-р Севдалина Ламбова, дм
2. Гл. ас. д-р Росица Каралилова, дмн
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1904/25.10.2021 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
за Гл. Ас. д-р Каралилова
Изготвя
за Гл. Ас. д-р Ламбова
1. Доц. д-р Мариела Генчева Генева-Попова, дм МУ Пловдив Председател  Рецензия

БГ EN

Рецензия

БГ EN

2. Проф. д-р Рашо Колев Рашков, дмн Външен Член Становище

БГ EN

Становище

БГ EN

3. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дм Външен Член Становище

БГ EN

Становище

БГ EN

4. Проф. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм Външен Член Рецензия

БГ EN

Рецензия

БГ EN

5. Доц. д-р Цветанка Петрова Петранова, дм Външен Член Становище

БГ EN

Становище

БГ EN

6. Доц. д-р Мариана Иванова Гойчева, дм Външен Член Становище

БГ EN

Становище

БГ EN

7. Доц. д-р Иван Йорданов Шейтанов, дм Външен Член Становище

БГ EN

Становище

БГ EN

Резюмета на представените публикации:

  1. Гл. ас. д-р Севдалина Ламбова, дм
  2. Гл. ас. д-р Росица Каралилова, дмн
Заключителното заседание на журито: 25.01.2022 г. от 11.00 ч. в електронната платформа ZOOM