Съдебна медицина

Дата на публикуване в Интернет : 09.11.2017.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Съдебна медицина
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : кат. „Съдебна медицина и деонтология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 41 от 23.05.2017 г
Кандидати : 1. д-р Павел Тодоров Тимонов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2100/18.10.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Светлозар Спасов Спасов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм МУ Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Мима Иванова Николова, дбн Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Цана Петрова Бошнакова-Празникова, дмн Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Александър Евлогиев Александров, дм Външен Член Становище
6. Проф. д-р Лазар Желев Славов, дм Външен Член Становище
7. Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, дм Външен Член Становище
Заключителното заседание на журито :