Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

Дата на публикуване в Интернет : 17.02.2020 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Факултет: Факултет по обществено здраве
Катедра/секция: катедра „Управление на здравните грижи“
Брой места: 1
За срок: 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата: бр. 30/03.04.2018
Кандидати: 1. Гл. ас. д-р Миглена Франтова Търновска, дм

2. Гл. ас. Десислава Рангелова Бакова, дм

Научно жури по конкурса, утвърдено със заповед на Ректора №: Р-2954/20.12.2019
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. Донка Димитрова Димитрова, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н Външен Член Становище
3. Проф. д-р Коста Славов Костов, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм Външен Член Становище
6. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн Външен Член Рецензия
7. Доц. д-р Димитър Георгиев Шопов, дм МУ Пловдив Член Рецензия
Заключителното заседание на журито: 19.03.2020 г. от 13.00 ч. в Заседателна зала на Научен отдел, МУ-Пловдив