Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

Дата на публикуване в Интернет : 09.10.2019 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция: : катедра „Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването“
Брой места : 1/2 щатна длъжност
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 39/14.05.2019 г.
Кандидати : 1. Гл. ас. д-р Димитър Георгиев Шопов, дм

2. Гл. ас. д-р Боряна Ангелова Левтерова, дм

Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1652/30.07.2019 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Румен Стефанов Стефанов, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ EN
2. Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, дмн Външен Член Становище
БГ EN
3. Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров, дм Външен Член Становище
БГ EN
4. Проф. д-р Коста Славов Костов , дм Външен Член Рецензия
БГ EN
5. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм Външен Член Становище
БГ EN
6. Доц. Десислава Иванова Ванкова, дм Външен Член Становище
БГ EN
7. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации
Гл. ас. д-р Димитър Георгиев Шопов, дм

Гл. ас. д-р Боряна Ангелова Левтерова, дм

Заключителното заседание на журито : 12.11.2019 г., от 14.00 ч., в Шеста аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив