Технология на лекарствените форми и биофармация

Дата на публикуване в Интернет : 16.11.2017 г.
Професионално направление : 7.3. Фармация
Научна или учебна специалност : Технология на лекарствените форми и биофармация
Факултет : Фармацевтичен факултет
Катедра/секция : Катедра „Фармацевтични науки“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр.65 от 11.08.2017 г
Кандидати : 1. Бисера Асенова Пиличева, дф
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2213/24.10.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. Маргарита Касърова-Трайкова, дф МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. Димитър Рачев, дф Външен Член Рецензия
3. Проф. Красимира Йончева, дф Външен Член Рецензия
4. Проф. Николай Ламбов, дф Външен Член Становище
5. Проф. Рахамин Шекерджийски, дфн Външен Член Становище
6. Доц. Стефка Иванова-Титева, дф Външен Член Становище
7. Проф. д-р Иванка Костадинова, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито :