Биофизика

Дата на публикуване в Интернет : 30.07.2018 г.
Професионално направление : 4.3. Биологически науки
Научна или учебна специалност : Биофизика
Факултет : Фармацевтичен факултет
Катедра/секция : катедра „Медицинска физика и биофизика“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : бр. 28/29.03.2018 г.
Кандидати : Доц. Валентин Иванов Турийски, дб
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р-1389/13.06.2018
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. Атанас Димитров Кръстев, дбн МУ Пловдив Председател Становище
2. Акад. д-р Радомир Георгиев Радомиров, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. Маргарита Любомирова Александрова, дмн Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Рени Емил Калфин, дмн Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм Външен Член Становище
6. Проф. Трайко Тодоров Трайков, дхн Външен Член Становище
7. Проф. д-р Галя Марчева Станева, дмн Външен Член Становище
Заключителното заседание на журито : 13.09.2018 г. от 11.00 часа в Заседателна зала на Ректорат